Urshults Parkförening

Historiken bakom parken i Urshult

På ett styrelsemöte den 4 April 1909 beslöts att tillsätta en kommitté på fyra personer för uppförandet av en skyttepaviljong på Möllekullas ägor. Denna kommitté skulle förhandla med jordägare och byggmästare och leda bygget så att paviljongen stod färdig senast den 24 juni 1909.

För att finansiera bygget söktes bidrag från kommunen och det beviljades 500 kr, dock med det uttryckliga villkoret att lokalerna ej fick upplåtas för socialistiska föredrag eller sammankomster.


Paviljongen stod färdig den 24 juni till en kostnad av 2471 kr.

År 1914 betalade skytteföreningen tillbaka de 500 kronorna och förbehållet upplöstes.


1927 byggdes en öppen utedansbana till en kostnad av 406 kr.

1928 ansågs inte lokalen uppfylla de behov som fanns, därför beslöts om en om- och tillbyggnad.


Byggnationen utfördes av byggmästare Algot Johansson, Möllekulla, för 7800 kr. Värme och ventilation för 1225 kr, utfördes av Manfred Tengkvist, Tingsryd. Wilhelm Sellman målade för 1098 kr, och C A Holmgren skötte det elektriska för 452 kr. Totalt gick arbetet på ca. 17500 kr.


På årsmötet den 25 Mars 1938 beslöts det att en ny dansbana skulle byggas. Efter studiebesök i Folkets Park i Växjö beslutades att dansbanan i Urhult skulle byggas i samma stil.

Efter anbudstidens utgång hade den 10 maj endast ett anbud, från byggmästarna Algot och Herman Johansson inkommit, på summan 5500 kr. Då inget ytterligare anbud inkommit så antogs det och byggmästarna förband sig att ha dansbanan färdig att tas i bruk den 21 Maj 1938. Den totala kostnaden för dansbanan blev ca. 8500 kr.


Dansbanan finns kvar i dag, men den flyttades till motsatta sidan i samband med ombyggnaden av parken 1958.


Den 24 januari 1953 inträffade en brand med stora skador som följd. Efter branden avslutades i praktiken skytteföreningens epok som ägare av Skyttepaviljongen.


Urshults Skytteparks ekonomiska förening bildades och tre år senare sålde skytteföreningen sin fasta egendom Möllekulla 1:130 och 1:131.


Därefter gjordes en om- och tillbyggnad av parken till den utformning den hade fram till våren 2009, då den brann ner.


Efter ett antal år övertog kommunen parken och drev den fram till 1998, då en parkförening övertog anläggningen. Efter det gjordes stora reparationer, bl a på A-salen där fönster fasad och isolering byttes ut. Värmeanläggningen anslöts till fjärrvärmenätet.